NEJPRODÁVANĚJŠÍ

cena 1 990,00 Kč (76,42 Eur)
externí sklad
1-2 týdny
cena 2 590,00 Kč (99,46 Eur)
externí sklad
1-2 týdny
cena 490,00 Kč (18,82 Eur)
externí sklad
1-2 týdny

» Obchodní podmínky do 31.8.2016

Lubomíra Černého

Sídlo:                           Mariánská 534/13, 470 01, Česká Lípa

Identifikační číslo:       72573937

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Česká Lípa, (dále jen „Poskytovatel“)

pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.tattoo-store.cz

 

Kontaktní údaje Poskytovatele:

Adresa pro doručování:          Lubomír Černý

Mariánská 534/13

470 01, Česká Lípa

(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty:     info@tattoo-store.cz (dále jen „Kontaktní mail“)

Telefon:                                   +420 773 489 966 (dále jen „Kontaktní telefon“)

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1.       Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb v internetovém obchodě „TATTOO STORE“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.tattoo-store.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

 

1.2.       Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Smlouva o poskytování služeb, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo budou přiloženy ke službě nejpozději při dodání službě Kupujícímu.

 

1.3.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za „smlouvu o poskytování služeb“ se zde označuje příkazní smlouva nebo jiná smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Poskytovatel výslovně dohodnou na jiném jazyce.

 

1.4.       Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.5.       V případech, kdy osoba, která má v úmyslu čerpat služby od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

 

2. Vymezení pojmů

 

2.1.       Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je. Smlouvu o poskytování služeb může uzavřít pouze Kupující, který je starší 18 let; Kupující mladší 18 let musí doložit písemný souhlas zákonného zástupce s uzavřením smlouvy.

 

2.2.       Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

2.3.       Prodávajícím je fyzická nebo právnická osoba, od které Kupující zastoupený pro takový případ Poskytovatelem nakupuje zboží, když obstarání koupě takového zboží je předmětem poskytování služby.

 

2.4.       Službou poskytovanou prostřednictvím webového rozhraní je obstarání koupě vybraného zboží jménem Kupujícího a na jeho účet.

 

3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

 

3.1.       V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání služby, resp. zboží, jehož koupě je předmětem poskytování služeb:

  • bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak) nebo
  • prostřednictvím e-mailové komunikace s Poskytovatelem zasláním objednávky na Kontaktní email Poskytovatele nebo
  • prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu Poskytovatele.

 

3.2.       Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží, které je předmětem poskytování služeb (dále jen „uživatelský účet“). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

 

3.3.       Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příkazní smlouvy o poskytování služeb (včetně těchto obchodních podmínek).

 

3.4.       Webové rozhraní obsahuje seznam služeb, resp. zboží, jehož koupě je předmětem poskytování služeb a informace o něm, a to včetně uvedení ceny jednotlivých služeb. Ceny zboží, jehož koupě je předmětem poskytování služeb, jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků, a včetně odměny za obstarání koupě zboží. Takto uvedené ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Poskytovatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Poskytovatel uvede výslovně jinak.

 

3.5.       Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

 

3.6.       Pro objednání služby vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o vybraném zboží, jehož dodání je předmětem služby, způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.

 

3.7.       Před zasláním objednávky Poskytovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

 

3.8.       Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím vzniká (tj. smlouva o poskytování služeb je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Poskytovatelem zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího,a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé ceny služeb nebo začátkem čerpání objednané služby Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

 

3.9.       Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje obstarat Kupujícímu koupi jím vybraného zboží a Kupující se zavazuje převzít zboží, jehož dodávka je předmětem poskytování služby, a zaplatit cenu služby uvedenou v objednávce. Kupující dále zmocňuje Poskytovatele k právním úkonům souvisejícím s obstaráním koupě jím vybraného zboží.

3.10.    Smlouva (včetně zmocnění Poskytovatele) nabývá účinnosti až po úhradě ceny zboží Kupujícím.

3.11.    Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.12.    Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné.

 

4. Platební a dodací podmínky

 

4.1.       Kupující má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Poskytovatele.

Konkrétní způsoby převodu nebo vkladu a případné další platby Kupujícího v souvislosti s různými uvedenými způsoby úhrady ceny služby jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

4.2.       Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

 

4.3.       Platba služby je možná v českých korunách (Kč) v eurech (EUR). Cena služby v příslušné měně je uvedena před potvrzením objednávky.

 

4.4.       Kupující je povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. Závazek Kupujícího uhradit cenu služby je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

 

4.5.       Není-li dohodnuto jinak, je cena služby splatná před započetím poskytování služby. Cena služby je splatná do čtrnácti pracovních dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb.

 

4.6.       Poté, co Poskytovatel objedná Kupujícím vybrané zboží, jehož dodání je předmětem poskytování služeb, vyrozumí o tom Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 

4.7.       Poskytovatel zboží, jehož dodání je předmětem poskytování služby, nedodává. Toto zboží dodává Prodávající. Předpokládaná doba dodání je 35 pracovních dní od objednání zboží ze strany Poskytovatele služby, doba dodání se však může prodloužit až na 70 pracovních dní kvůli různým událostem např. státními svátky nebo dovolené v zemi odeslání, zdržení na celnicích na výstupu a vstupu atd. O odeslání zboží Prodávajícím bude Kupující vyrozuměn Poskytovatelem prostřednictvím elektronické pošty.

 

4.8.       V případě pozastavení zásilky celním úřadem obdrží Kupující výzvu s požadavkem doložení dokladu o zaplacení služby včetně uvedení skladového a podacího čísla uvedeného v dokumentech. Tento doklad Poskytovatel zašle celnímu úřadu, přičemž zásilka bude následně odevzdána k doručení Kupujícímu.

 

4.9.       Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Poskytovateli služby. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce. Převzetím zboží Kupující potvrzuje,že zboží bylo dodáno řádně.

 

4.10.    V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je Kupující povinen informovat Poskytovatele služby do 3 pracovních dnů od dodání zboží. Pozdější uplatnění tohoto práva není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.

 

5. Poskytnutí služby


5.1.       Kupující souhlasí s tím, aby Poskytovatel započal s plněním služby ihned poté, co se objednávka služby stane závaznou.

5.2.       Kupující bere na vědomí, při okamžitém poskytnutí služby ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 6 těchto obchodních podmínek.

5.3.       Poskytovatel nezaručuje, že Prodávající k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce. Návod může poskytnout Poskytovatel po předchozí dohodě s Kupujícím.

 

5.4.       Závazek Poskytovatele je splněn okamžikem objednáním Kupujícím zvoleného zboží u Prodávajícího a odesláním kupní ceny tohoto zboží na účet Prodávajícího.


6. Odstoupení od smlouvy


6.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

6.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatele.

 

6.3.       Kupující, který není spotřebitel, není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že služba byla poskytnuta v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

6.4.       V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle odst. 6.2 těchto obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší.

 

6.5.       Poskytovatel vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval.

 

6.6.       Odstoupí-li Kupující od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Kupující Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.


7. Odpovědnost za vady

 

7.1.       Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2.       Poskytovatel odpovídá Kupujícímu za to, že poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou o poskytování služeb. Shodou se smlouvou o poskytování služeb se rozumí to, že Poskytovatel řádně plní své povinnosti při koupi zboží pro Kupujícího, zejména že Prodávajícímu uhradí kupní cenu zboží a poskytne mu údaje nezbytné pro dodání zboží Kupujícímu.

 

7.3.       Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele, jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Kupujícího oznámení o reklamaci služby.

 

7.4.       Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

 

7.5.       Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Kupujícím nedohodnou jinak.

 

7.6.       V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.7.       V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na poskytnutí nové služby, na přiměřenou slevu z ceny služby anebo má právo od smlouvy odstoupit.

 

7.8.       Poskytovatel neodpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady nevyskytnou v době dvanácti měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Tyto nároky je Kupující oprávněn uplatnit přímo u Prodávajícího, jehož údaje budou Kupujícímu sděleny.

7.9.       Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady může Poskytovatel služby Kupujícího zastoupit a převzít jednání s Prodávajícím. Veškerá komunikace v anglickém jazyce mezi Kupujícím a Prodávajícím bude v případě zájmu Kupujícího zajištěna ze strany Poskytovatele.


8. Zánik smlouvy o poskytování služeb


8.1.    Kupující je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb nejdříve ke konci

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

 

8.2.    Vypoví-li Kupující smlouvu o poskytování služeb poté, co Poskytovatel započal s

obstaráním koupě zboží, nahradí mu škodu z toho vzniklou.


9. Ochrana osobních údajů


9.1.       Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2.       Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00052057.

9.3.       Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

9.4.       Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 

9.5.       Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující souhlasí s tím, že osobní údaje Kupujícího může Poskytovatel poskytnout i dalším osobám, a to i ze třetích zemí (tzn. mimo ČR a Evropskou unii).

 

9.6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.7.       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.8.       V případě, že by se Kupující domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

9.9.       Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

 

 

10. Doručování

 

10.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

 

10.2.    Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. Závěrečná ustanovení

 

11.1.    Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Poskytovatele a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

11.2.    V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.

 

11.3.    Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Poskytovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

 

11.4.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

11.5.    Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy o poskytování služeb a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Smlouvu o poskytování služeb včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

11.6.    Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

11.7.    V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě o poskytování služeb poskytne Poskytovatel Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

 

11.8.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6.2.2016

 

 

copyright © 2014 TattooStore.cz     Všechna práva vyhrazena.

Jakékoliv užití obsahu včetně dalšího publikování, převzetí, šíření či následného zpřístupňování článků, fotografií, kopírování textů, obchodních podmínek a jejich částí  je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu majitele stránky. V případě porušení bude vymáháno soudní cestou.